Σχετικές Πολιτικές

Η επεξεργασία τροφίμων συνεισφέρει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της χρήσης τόσο πρώτων υλών όσο και ενέργειας σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας προς την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό, η ενδελεχής μελέτη για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, είτε από βρώσιμα συστατικά και αναλώσιμα είτε από τη ροή ενέργειας είναι αναμφίβολα εξαιρετικής σημασίας.

Εστιάζοντας στον τομέα της ενέργειας, οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο με τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά αποδοτικό, από ειδικευμένους ή / και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες ή που πραγματοποιείται και εποπτεύεται από ανεξάρτητες αρχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015 και τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη από την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου. Η βιομηχανία και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι πλήρως ενήμερες για την αξιοποίηση των πόρων τους, το πραγματικό κόστος παραγωγής που δεν σχετίζεται με τα προϊόντα, τις σχετικές με αυτά δυνατότητες μείωσης του κόστους καθώς και τα μέσα για τη βελτίωση αυτών. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών μπορεί να ξεπεραστεί με την ευαισθητοποίηση σε θέματα ενέργειας και αποδοτικότητας πόρων καθώς και με την ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων που μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις, σε επίπεδο βιωσιμότητας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των πόρων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα για την ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε αυτές να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους όπως και στην επακόλουθη εφαρμογή των συστάσεων ως αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων.

 

Το έργο FOODPRINT μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση των δύο προαναφερθέντων απαιτήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα να γίνουν προκαταρκτικοί έλεγχοι μέσω του λογισμικού και της βάσης δεδομένων υποστηρίζοντας έτσι τη δημιουργία ενός μελλοντικού εθνικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε το Παραδοτέο A1(a)

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.