Το έργο

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων 

Στόχος 

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου 

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι

 • Ανάπτυξη ενός ισχυρού και εύχρηστου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.)
 • Επίδειξη του καινοτόμου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης σε έξι εταιρείες τροφίμων (ζαχαροπλαστικής και αλεύρων) στην Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου:
  • να αξιολογηθεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης- τελικής διάθεσης,
  • να εντοπιστούν εκείνα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης-τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος
  • να αναπτυχθούν προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για κάθε μία από τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με την λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε δύο μεγάλες εταιρείες τροφίμων (ζαχαροπλαστικής και αλεύρων), μια στην Ελλάδα και μία στην Ιταλία.
 • Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  των βιομηχανιών ζαχαροπλαστικής και αλεύρων στην Ελλάδα και την Ιταλία, με παράλληλο μελλοντικό στόχο την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητάς τους.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

 • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.