Δράσεις Β: Δράσεις υλοποίησης

Δράση Β.1

Δραστηριότητα Β.1 (a): Βιβλιογραφική επισκόπηση και αξιολόγηση των βέλτιστων υπαρχόντων λογισμικών μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στην διατροφική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Δραστηριότητα Β.1 (b): Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων, αποτελούμενη από μέτρα που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη βιομηχανία τροφίμων 

Δραστηριότητα Β.1 (c): Ανάπτυξη ενός εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού μέτρων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στη βιομηχανία τροφίμων 

Δραστηριότητα Β.1 (d): Προετοιμασία του εγχειριδίου λειτουργίας του καινοτόμου λογισμικού εργαλείου και δημιουργία βίντεο επίδειξης λειτουργίας του

Δραστηριότητα Β.1 (e): Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του λογισμικού εργαλείου  

Δράση Β.2: Επίδειξη του λογισμικού εργαλείου ανθρακικού αποτυπώματος σε επιλεγμένες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία

 

Δράση Β.2

Δραστηριότητα Β.2 (a): Η επιλογή των βιομηχανιών που θα συμμετάσχουν στη δράση επίδειξης

Δραστηριότητα Β.2 (b): Επίδειξη του καινοτόμου λογισμικού σε 6 βιομηχανίες ζαχαροπλαστικής και  αλεύρων στην Ελλάδα και την Ιταλία / Εφαρμογή των μέτρων και των στρατηγικών που παράχθηκαν από το λογισμικό εργαλείο σε 2 βιομηχανίες τροφίμων (1 Ιταλία) και (1 στην Ελλάδα) 

Δραστηριότητα Β.2 (c): Εκπαιδευτικά σεμινάρια/Ενημερωτικά εργαστήρια

 

Δράση Β.3: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης επίδειξης / Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή  του εργαλείου MCA στη διαδικασία λήψης αποφάσεων / Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση

Δραστηριότητα Β.3 (a): Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης επίδειξης / εντοπισμός και ανάλυση των προβλημάτων  που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δράση επίδειξης/ εύρεση λύσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

Δραστηριότητα Β.3 (b): Προτάσεις για πλήρη εφαρμογή  του εργαλείου MCA πολυκριτηριακής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων των βιομηχανιών τροφίμων. Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών 

 

Δράση Β.4: 

Δραστηριότητα Β.4 (a): Εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα για τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας

Δραστηριότητα Β.4 (b): Παρακολούθηση της υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής στον τομέα των τροφίμων Ελλάδα και Ιταλία

 

Παραδοτέα

Κατεβάστε το Παραδοτέο Β.1 (a) (Αγγλικά) (Περίληψη στα Ελληνικά)

Κατεβάστε το Παραδοτέο Β.1 (b) (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Έκδοση 3.2)

Κατεβάστε το Παραδοτέο Β.1 (c) (FOODPRINT MCA TOOL)

Κατεβάστε το Παραδοτέο Β.1 (d) (Foodprint Tool Manual)

Κατεβάστε το Παραδοτέο Β.4 (a) (National Plan Greece)

 

 

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.