Δράσεις Α: Προπαρασκευαστικές δράσεις

Δραστηριότητα Α.1 (a): Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις μεθόδους και τις βέλτιστες τεχνικές που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά) 

Δραστηριότητα Α.1 (b): Έκθεση χαρτογράφησης των εκπομπών CO2 των προϊόντων  ζύμης ζαχαροπλαστικής, κλπ. προερχόμενα από διαφορετικές πηγές. 

Δραστηριότητα Α.1 (c): Βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδα

Παραδοτέα

Κατεβάστε το Παραδοτέο Α.1 (a) (Αγγλικά) (Περίληψη στα Ελληνικά)

Κατεβάστε το Παραδοτέο Α.1 (bc) (Περίληψη στα Αγγλικά) (Περίληψη στα Ελληνικά)

 

 

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα & Ιταλία.

Στόχος

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου. 

LIFE13 ENV/GR/000958

Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταία τροποποίηση

  • Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 16:20:51.